Hurtownia materiałów budowlanych DOMATOR Materiały budowlane
 Dachy
 Okna dachowe
 Drzwi, podłogi
 Farby
 Kleje
 Listwy
 Płyty gipsowo-kartonowe
 Parapety
 Ponadto w ofercie
 Mieszalniki
 Dział samochodowy
 Dział ogrodniczy
 Dział metalowy
 PRODUKCJA STOLARSKA
 Farby i lakiery
 Bejce Sopur
 Kleje Rakoll i Libra
 Papiery ścierne

GXL3
Jako klej jednoskładnikowy spełnia wymagania DIN EN 204 grupa D 3, z utwardzaczem grupy D 4.


RAKOLL - GXL-3 jest klejem na bazie polioctanu winylu, o dobrej wododporności spoiny. Jako klej jednoskładnikowy odpowiada wymaganiom grupy D-3 DIN EN 204, z utwardzaczem RAKOLL*-GXL-3 spełnia wymogi grupy D-4. RAKOLL'*-GXL-3 wiąże bardzo szybko, w podwyższonych temperaturach, możliwe są niezwykle krótkie czasy prasowania. Spoina klejowa po stwardnieniu posiada dobrą odporność termiczną, jak również wysokś wytrzymałość mechaniczną. Zużycie narzędzi podczas obróbki jest stosunkowo nieznaczne. Wodoodporność spoiny wg DIN EN 204 - jako klej jednoskładnikowy D-3 Z utwardzaczem RAKOLL*-GXL-3-Harter: D 4 (Institut fur Fenstertechnik e. V., Rosenheim).

Przykłady zastosowania:
- D-3: Wewnętrzne elementy budowlane narażone na częsty, krótkotrwały kontakt z wodą (np. skraplająca się) lub długotrwałe działanie wilgotnego powietrza; elementy zewnętrzne chronione przed bezpośrednimi wpływami atmosferycznymi.
- D-4 Wewnętrzne elementy poddane częstemu silnemu działaniu wody skraplającej się lub spływającej; elementy zewnętrzne poddane bezpośrednim wpływom atmosferycznym, ale z odpowiednią ochroną powierzchni.
- Okleinowanie powierzchni okleinami papierowymi.
- Klejenie prądami wysokiej częstotliwoąci. Okleinowanie w prasach stacjonarnych (fornir, listwy, laminaty).
- Oklejanie laminatami w prasach krótkotaktowych.
- Klejenie korpusów i montażowe przy średnich czasach prasowania i z zastosowaniem podgrzewania.
- Klejenie na styk i blokowe, drewno twarde i miękkie, płyta wiórowa.

Wskazówki stosowania:
- Czas otwarty i czas wiązania zależą od warunków pracy, np. od temperatury, wilgotności i nasiąkliwości materiału, od naniesienia kleju i napięć w klejonym materiale.

Dobre rezultaty można osiągnąć w następujących warunkach:
- Temperatura otoczenia, materiału i kleju: 18 - 20° C
- Wilgotność drewna: 8 - 10%
- Wilgotność względna powietrza: 60 - 70%
- Naniesienie kleju okleinowaniu powierzchni: 80-140 g/m2
- Przy klejeniu montażowym: 160 - 180 g/m2
- Czas otwarty przy 150 g/m2: 8 - 12 min.
- Ciśnienie prasowania w zależności od rodzaju spoiny: 0.1 - 0.8 N/mm2

Minimalny czas prasowania:
- Okleinowanie folią na nośniku papierowym w prasach krótkotaktowych: 5 - 10 sek.
- Klejenie prądami w.cz.: od 15 sec.
- Okleinowanie laminatami w prasach krótkotaktowych 70° C: od 45 sec.
- Klejenie montażowe: 8 - 15 min.
- Klejenie na styk i blokowe: 10 -15 min.

Przygotowanie mieszanki z utwardzaczem: 100 części wagowych kleju RAKOLL*-GXL-3 5 części wagowych utwardzacza RAKOLL*-GXL-3-Harter Klej wymieszać dokładnie z utwardzaczem, najlepiej przy użyciu mieszadła z napędem mechanicznym. Wodoodporność spoiny zależy w dużym stopniu od dokładności wymieszania. Żywotność mieszanki klejowej - około 24 h w normalnej temperaturze; temperatury powyżej 20° C powoduje skrócenie okresu żywotności.

Przygotowanie materiału: Drewno należy wysuszyć do wilgotności 8 - 10%, klejone elementy winny być dobrze dopasowane, oczyszczone z pyłu, odtłuszczone. Duże tolerancje pasowania powodują wydłużenie czasu wiązania i spadek wytrzymałości spoiny.

Nanoszenie kleju: RAKOLL''-GXL-3 nanosić jednostronnie lub, w wypadku szczególnie wysokich wymagań, dwustronnie, przy pomocy pędzla, szpachli, wałków klejarskich - równomierną, cienką warstwę.

Prasowanie: klejone elementy złożyć podczas czasu otwartego i prasować do momentu uzyskania wystarczającej wytrzymałoąci wstępne). Ciśnienie prasowania powinno być wystarczające do pełnego zamknięcia i połączenia spoiny klejowej. Wytrzymałość mechaniczna spoiny niezbędna do dalszej obróbki jest osiągana w stosunkowo krótkim (zależnym od materiału i rodzaju połączenia) czasie. Ponieważ spoina osiąga pełną wodoodporność dopiero po dłuższym czasie należy ją badać po upływie 7 dni.

Przebarwienia drewna: RAKOLL"-GXL-3 może pod wpływem gorąca przebarwić spoinę klejową.

Czyszczenie: Elementy nakładające należy czyścić wodą przed całkowitym zaschnięciem kleju. Pomocnym środkiem, ułatwiającym czyszczenie elementów pras, okazał sią oddzielacz Rakoll-Tren-nmittel 1000.

Oznakowanie: Zgodnie z aktualnymi przepisami (Gefahrstoffverordnung) RAKOLL"'-GXL-3 nie podlega obowiązkowi specjalnego oznakowania.

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturach powyżej zera, w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach. Temperatury powyżej 25° C skracają dopuszczalny czas przechowywania. Klej może nieco zgęstnieć po dłuższym przechowywaniu - po wymieszaniu nadaje się ponownie do użytku.